อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
          อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรนายชุบ และนางสว่างจันทร์ โปษยกฤต ระยะแรกเข้าศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรม และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

          อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ และได้รับการยกย่องเป็น ๑ ใน ๕๒ นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาจารย์จักรพันธุ์ เคยเป็นพระอาจารย์พิเศษถวายการสอนวิชาจิตรกรรมให้กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันได้ก่อตั้งมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ มูลนิธิ สถานที่ทำงาน และโรงหุ่นขึ้นที่บริเวณบ้านถนนเอกมัย

          อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นศิลปินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อีกทั้งผลงานอื่นๆ ได้แก่ งานจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ เช่น โบสถ์วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม งานประติมากรรมไทย เช่น ประติมากรรมรูปเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควาย จากเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม งานหุ่นกระบอก เช่น หุ่นกระบอกเรื่องสามก๊ก ตอนโจแตกทัพเรือ เรื่องตะเลงพ่าย และงานซ่อมหุ่นวังหน้า เป็นต้น

การศึกษา
          ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และจากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จนปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับปริญญา ศบ.(จิตรกรรม)จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังได้รับ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานฤมิตศิลป์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏกรรม จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน
          อาจารย์จักรพันธุ์ เคยเป็นพระอาจารย์พิเศษถวายการสอนวิชาจิตรกรรมให้กับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๗ เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะไทย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นศิลปินอิสระ ทำงานจิตรกรรม งานหุ่นไทย และงานวิจิตรศิลป์อื่น ๆ อาจารย์จักรพันธุ์ได้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมงานช่างอันทรงคุณค่าตั้งแต่สมัยโบราณและงานช่างสกุลหนึ่งในรัชกาลที่ ๙ เป็นสถานที่ทำงานของประธานมูลนิธิ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินพื้นบ้านดีเด่น ระดับปรมาจารย์ถึง ๕ ท่าน ซึ่งทั้ง ๕ ท่าน อาจารย์จักรพันธุ์ได้เขียนไว้ในหนังสือ คิดถึงครู ได้แก่

          - คุณครูชื้น สกุลแก้ว ปรมาจารย์การเชิดหุ่นกระบอก
          - คุณครูวงษ์ รวมสุข ปรมาจารย์การเชิดหุ่นกระบอก
          - คุณครูบุญยงค์ เกตุคง ปรมาจารย์การดนตรีไทย
          - คุณครูบุญยัง เกตุคง ปรมาจารย์การดนตรีไทย
          - คุณครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ปรมาจารย์การดนตรีไทย

 
  ผลงาน
พ.ศ.๒๕๐๘ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๖ ปี
พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๑๐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๗ ปี
พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๙ ปี พ.ศ.๒๕๑๓ และเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีเรื่องมโนราห์ และพระลอ เพื่อใช้ประดับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๒๑ ปี พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ. ๒๕๑๖
-
พ.ศ.๒๕๑๗
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าให้เขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีจากวรรณคดีบนผืนผ้า เพื่อประกอบเป็นพระวิชนี ๑๑ เล่ม
พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๒๒ ปี พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๒๐ เขียนจิตรกรรมไทยประเพณีจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ได้รับการตีพิมพ์บนการ์ดอวยพรปีใหม่ โดยองค์การยูนิเซฟ
งานประติมากรรมไทย ออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรมสำริดขนาดเท่าคนจริง โดยพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รูปเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควาย จากเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔– ๒๕๓๕ ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  ออกแบบ และควบคุมการสร้างประติมากรรมสำริดขนาดเท่าคนจริง โดยพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนถวายลิง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รางวัลสำคัญ

พ.ศ. ๒๕๒๕ อนุกรรมการผู้ทรงความรู้ทางศิลปะ
  ได้รับยกย่องเป็น ๑ ใน ๕๒ นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๓๑ ศิลปินไทยที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อให้กับประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๒ รางวัลผู้สนับสนุนดีเด่นการอนุรักษ์มรดกไทย คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย
พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เกียรติบัตรจากกรมศิลปากรในฐานะผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม และการดำเนินงานของกรมศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๔๓ รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒ บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
ปัจจุบัน เป็นศิลปินอิสระ ทำงานจิตรกรรม หุ่นไทย และงานวิจิตรศิลป์อื่น ๆ
 
     
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 9 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 224