ประกาศวันหยุดมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

วันเสาร์ที่ ๑๖ - อาทิตย์ที่ ๑๗ และวันเสาร์ที่ ๒๓ - อาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ Line ID: 087-332-5468

ราคาจำหน่ายหนังสือรวมผลงานจิตรกรรม จักรพันธุ์ โปษยกฤต ๖ รอบ

ชุดพิเศษ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท มีลายเซ็นอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
มีเพียง500 ชุดเท่านั้น (๑/๕๐๐ - ๕๐๐/๕๐๐) จากจำนวนการพิมพ์ทั้งหมด ๒,๕๐๐ ชุด
 
๑ ชุด บรรจุกล่องรวม เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท
เล่ม ๑ ไม่มีกล่อง ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท
เล่ม ๒ ไม่มีกล่อง ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสั่งซื้อ

(ความสูง 3.9 ซ.ม. ฐานกว้าง 2.4 ซ.ม)

เนื้อชุบทอง
๒,๕๐๐ บาท

เนื้อเงิน
๒,๐๐๐ บาท

เนื้อนวโลหะ
๑,๕๐๐ บาท

เนื้อทองเหลืองชุบนาก
๑,๘๐๐ บาท

 
นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก
ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ - วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดทุกวัน เวลา ๑๓:๐๐ น. - ๑๖:๓๐ น.

ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เลขที่ ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒-๓๙๒-๔๔๕, ๐๘๗-๓๓๒-๔๕๖๗
Line ID: chakrabhand-ex

๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชม และศึกษาหาความรู้จากงานศิลปกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งปรับพื้นที่การแสดงหุ่นกระบอกแต่เดิมให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ โดยจัดแสดงภาพเขียน หุ่นกระบอก ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ หมุนเวียนกันไปทุกๆ ๔ เดือน
๒) นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก
เริ่มวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๓. เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
ตั้งแต่เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๓๐ น.
(หากมีกำหนดหยุดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต)

ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ประชาชนทั่วไป ท่านละ ๑๐๐ บาท
- นักเรียน นิสิตนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัว ท่านละ ๕๐ บาท
- สถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ และส่งหนังสือขออนุญาตเข้าชมล่วงหน้า ๗ วัน มายังมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
โทร. ๐๒-๓๙๒-๔๔๕, ๐๘๗-๓๓๒-๔๕๖๗ (เฉพาะรอบ ๑๐:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.)
- เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ: เนื่องจากพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียนนี้ปรับปรุงจากสถานที่ฝึกซ้อมหุ่นกระบอก ภายในบ้านศิลปิน ดังนั้นความจุพื้นที่ภายในโถงแสดงนิทรรศการสามารถรองรับผู้เข้าชมจำนวนจำกัด มูลนิธิฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้ชมทยอยเข้าชมตามความเหมาะสมของสถานที่)

          อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ คัดเลือกโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

          รายการสยามศิลปิน : "จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ผู้อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์มรดกศิลป์"

(ที่มา: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
รางวัลจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
วิสุตา หัสบำเรอ / Wisuta Husbamrer
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 16 ปี พ.ศ.2508
เทคนิค: สีน้ำมัน (Oil)
ขนาด: 77 x 96 ซม.
พ.ศ.2508 | ค.ศ.1965
สุวรรณี สุคนธา / Suwanee Sukhontha
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2510
เทคนิค : สีน้ำมัน (Oil)
ขนาด: 103 x 108 ซม.
พ.ศ.2508 | ค.ศ.1965
กลุ่ม / Group
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 19 ปี พ.ศ.2513
เทคนิค: สีน้ำมัน (Oil)
ขนาด: 160.5 x 200.5 ซม.
พ.ศ.2512 | ค.ศ.1969
ดวงตา นันทขว้าง
Duangta Nantakwang

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 20 ปี พ.ศ.2514
เทคนิค: สีน้ำมัน (Oil)
ขนาด: 150 x 180 ซม.
พ.ศ.2513 | ค.ศ.1970
หลง / Ecstasy
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21 ปี พ.ศ.2515
เทคนิค: สีอะครีลิก (Acrylic)
ขนาด: 180 x 160 ซม.
พ.ศ.2515 | ค.ศ.1972
คนนั่ง / Seated Man
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22 ปี พ.ศ.2517
เทคนิค: สีอะครีลิก (Acrylic)
ขนาด: 160 x 183 ซม.
พ.ศ.2517 | ค.ศ.1974
          มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต มีโครงการจัดสร้าง "พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำลองจากองค์จริง ที่ใช้เป็นพระประธานในการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง “ตะเลงพ่าย” เพื่อระลึกถึงคุณพระบูรพกษัตราธิราช และวีรบรรพชนผู้กอบกู้ และปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้ยืนยงมาจนทุกวันนี้ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นผลงานออกแบบ และตรวจการปั้นหล่อของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ มีความงดงามด้วยพุทธลักษณะ และวิจิตรศิลป์อย่างสมบูรณ์ พระพักตร์งามสงบเปี่ยมพระเมตตา นับเป็นศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันที่งามสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดังนั้นมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต จึงดำริ และดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์จำลอง โดยมีจำนวนจำกัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

 
บัตรอวยพรจากภาพวาดของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต
วางจำหน่ายที่ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
[ดูรายละเอียด]
การขออนุญาตใช้ผลงานลิขสิทธิ์
 
ผู้ต้องการขออนุญาตใช้ผลงานลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

- การนำไปใช้เพื่อการสาธารณกุศล ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิทธิ์เป็นกรณีไป

- การนำไปใช้เพื่อการค้า ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิทธิ์เป็นกรณีไป โดยมีค่าผลงานลิขสิทธิ์

ให้ส่งเอกสารระบุรายละเอียดของผลงานที่ต้องการ วัตถุประสงค์ และรูปแบบในการนำไปใช้ มาทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่

มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เลขที่ ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

 
 
            "ผมชอบฟังเพลงไทย ชอบดูโขน ดูละคอนไทย ชอบอ่านเรื่องราวในวรรณคดีไทย"

          ความในใจของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต จิตรกรผู้มีฝีมือเป็นที่ยกย่องในงานจิตรกรรม โดยเฉพาะภาพเขียนคนเหมือน และภาพจิตรกรรมไทยประเพณีจากเรื่องราวในวรรณคดีไทย เป็นคำจำกัดความ ซึ่งทำให้เข้าใจได้ถ่องแท้ว่า ผลงานศิลปะสมบูรณ์ด้วยความงดงามละเมียดละไมประทับใจผู้ได้พบเห็นทุกชิ้นนั้น ได้ผ่านพ้นขั้นตอนของความรักความประทับใจของอาจารย์ กลั่นกรองเป็นภาพเขียนด้วยฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นภาพเขียนของศิลปินชื่อ "จักรพันธุ์ โปษยกฤต" เท่านั้น

          ด้วยความรัก และความประทับใจที่มีต่อศิลปะไทยของอาจารย์จักรพันธุ์ ยังผลให้เกิดงานประณีตศิลป์อื่นๆ ซึ่งเป็นฝีมือที่ใช้ความคิด จินตนาการ และความละเอียดประณีตบรรจงอย่างยิ่ง

          หุ่นกระบอกไทย เครื่องแต่งกาย และเครื่องสวมศีรษะละคอนไทย เครื่องแต่งตัวตุ๊กตาปั้นที่เรียกกันว่าตุ๊กตาชาววัง ตุ๊กตาละคอนไทยตัวน้อยๆ ใส่เครื่องแต่งกายครบครัน วางท่ารำด้วยลีลาอ่อนช้อย ตู้วรรณคดีไทยบรรจุตัวละคอนสูงเพียงคืบ พัดซึ่งเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีลงบนผืนผ้า แล้วยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นที่ใช้ประกอบ เช่น ฉากของโรงหุ่นกระบอก เครื่องใช้ประกอบฉากของตู้วรรณคดี และสิ่งละอันพันละน้อยที่ล้วนงดงามวิจิตรบรรจง

          ผลงานทุกชิ้นยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่า อาจารย์จักรพันธุ์ เป็นศิลปินฝีมือเอก ผู้สืบทอดศิลปะไทยอย่างมั่นคง แต่มิได้เพียงสืบทอดศิลปะไทยเท่านั้น ด้วยอัจฉริยะของจิตรกรซึ่งอาจารย์มักเรียกตนเองว่า "ช่างเขียน" ศิลปประดิษฐ์ทุกแขนงที่ผ่านออกมาสู่สายตาผู้ได้ชม จึงเป็นของควรค่าแก่การถนอมรักษาเป็นสมบัติแห่งยุคสมัยที่หาดูได้ยากยิ่ง และหาฝีมือในยุคสมัยเดียวกันนี้เสมอเหมือนมิได้เลย

 
 

จิตรกรรม

วาดเส้น

ออกแบบ

ประณีตศิลป์

วรรณกรรม

มูลนิธิ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต

หุ่นกระบอก

หุ่นกระบอก
ตะเลงพ่าย

พระพุทธมหาปารมีฯ

ร่วมสมทบทุน
โครงการต่างๆ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว

ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว
 


พระกริ่ง (ความสูง ซ.ม. ฐานกว้าง ๒.๔ ซ.ม)
 

เนื้อเงินรมดำ

เนิ้อเงิน

เนื้อเงินชุบทอง

เนื้อนวโลหะ

เนื้อทองเหลือง
พระยอดธง (ความสูง ๒.๘ ซ.ม. ฐานกว้าง ๑.๘ ซ.ม)
 
มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างล็อตเก็ตพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ฝีมือท่านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เพื่อสะสมบูชาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
ขนาด ๒.๗ ซ.ม. x ๓.๕ ซ.ม. (ด่วน! จำนวนจำกัด) 

 

หมดแล้ว

 
มวลสารบรรจุด้านหลังล็อคเก็ต
ปลุกเสกโดยพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

ประกอบด้วย
- กระเบื้องหลังคาโบสถ์ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
- ผงแร่เหล็กน้ำพี้ บ่อพระแสง จ.อุตรดิตถ์
- ผงว่าน ๑๐๘
- แร่เกาะล้าน (ขี้เหล็กไหล)

ล็อตเก็ตบรรจุมวลสาร ๒,๐๐๐ บาท
ล็อตเก็ต (ไม่บรรจุมวลสาร) ๑,๐๐๐ บาท
ค่าจัดส่งพัสดุ  
ชิ้นแรก ๑๐๐ บาท
ชิ้นต่อไป ๒๐ บาท

[อ่านรายละเอียด]

 
ล็อคเก็ตภาพจำลอง
ฝีมือจักรพันธุ์ โปษยกฤต

(วัสดุทองแดงลงยา)

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
พระพุทธเจ้าชนะสามธิดาพญามาร
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ตรัสรู้ วันวิสาขบูชา
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ปฐมเทศนา วันอาสาฬหบูชา
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
จาตุรงคสันนิบาต วันมาฆบูชา
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ยมกปาฏิหาริย์ ๑
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ยมกปาฏิหาริย์ ๒
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
พระพุทธไสยาสน์
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
พระพุทธเจ้าหลวง
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
นางกวักแดง
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
นางกวักเขียว
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 27 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.