โรงเรียนสยามสามไตร (ระบบการศึกษาวิถีพุทธ) ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต 13 ก.ย. 2561
โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 10 ก.ย. 2561
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ได้นำนิสิตชั้นปี 2 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 6 ก.ย. 2561
โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 3 ก.ย. 2561
สมาคมศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 2 ก.ย. 2561