ฉาก และเครื่องประกอบการแสดง

ภาพร่างฉากป่ายืนเรื่อง

พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธ์อนุตตรสังคามวิชัย

วอสีวิกา

ซุ้มประตูฝ่ายกรุงศรีอยุธยา

สีหบัญชรเมืองหงสาวดี

ซุ้มประตูฝ่ายหงสาวดี

อาวุธแบบต่างๆ

สัปคับคชาธารพระที่นั่งบนหลังช้าง

ไก่ชนฝ่ายกรุงศรีอยุธยา