ID Code: 10110142
หนังสือคือดวงตา ปัญญาคือความสุข / Books enlighten; Knowledge delights
ภาพนี้ได้จัดทำเป็นโปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และวันหนังสือเด็กนานาชาติ ปี พ.ศ.2551 ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก และเยาวชน เผยแพร่กว่า 68 ประเทศทั่วโลก

เทคนิค : สีน้ำมัน (Oil)
พ.ศ.2549 | ค.ศ.2006